Przejdź do treści
Logo

FTALAK LG 6020 XF Żywica alkidowa


60% roztwór w ksylenie, zastosowanie przemysłowe

 

Charakterystyka:
Ftalak LG 6020 XF jest chudą żywicą alkidową na bazie oleju lnianego, produkowaną w postaci 60% roztworu w ksylenie.
 

Przeznaczenie:
Produkt przeznaczony do stosowania przemysłowego; do produkcji wyrobów lakierowych, podkładów antykorozyjnych, gruntów i szpachlówek schnących w temp. otoczenia, jak również do produkcji wyrobów schnących w podwyższonej temperaturze, lecz nie wyższej niż 110 ºC.

Własności:
Krótki czas schnięcia, wysoka twardość, dobra przyczepność do podłoża. Odporność na działanie czynników atmosferycznych.

Opakowania:
Cysterna, paletopojemniki polietylenowe o pojemności 1000 litrów, beczki polietylenowe pojemności 200 litrów oraz inne opakowanie uzgodnione z odbiorcą.

Składowanie:
> 0°C
Pomieszczenia chłodne, suche, dobrze wentylowane, poza zasięgiem bezpośredniego działania promieni słonecznych, z dala od źródeł iskier i ciepła. Zabezpieczyć miejsce przechowywania przed elektrycznością statyczną np.: poprzez uziemienie. Miejsce magazynowania powinno być dobrze wentylowane, przeznaczone do magazynowania substancji niebezpiecznych. Wentylacja i instalacja elektryczna w wykonaniu przeciwwybuchowym. Przechowywać w zakresie temperatur od +5 ºC do +25 ºC, w pomieszczeniach zamkniętych, gwarantujących dostateczną ochronę, z dala od środków
spożywczych, pasz, naczyń na żywność, w miejscach niedostępnych dla osób niepowołanych. Nie narażać na długotrwałe działanie niskich temperatur. Przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach.

Transport:
Transportować w oryginalnych szczelnie zamkniętych opakowaniach. Produkt podlega przepisom dotyczącym przewozu towarów niebezpiecznych. Klasyfikowana jest jako materiał niebezpieczny i podlega przepisom transportowym wg RID/ADR (numer rozpoznawczy materiału UN 1866, klasa/kod klasyfikacyjny – 3/F1, grupa pakowania III, numer rozpoznawczy zagrożenia 30).

Warunki gwarancji:
Produkt objęty jest 6 miesięczną gwarancją od daty produkcji. Wymianie podlega preparat, dla którego zostały zachowane warunki pakowania, przechowywania i transportu, a wady uniemożliwiające używania wyrobu zgodnie z jego przeznaczeniem powstały w procesie produkcji i wynikają z winy producenta.

Zalecenia BHP i p.poż.:
Zobacz kartę charakterystyki żywicy alkidowej FTALAK LG 6020 XF.

Parametry techniczne:

KW ŻYWICA LG 6020 XF


 

Wróć Wróć