Przejdź do treści
Strona główna

LINKOR Neutralizator rdzy


Przeznaczenie:

Przeznaczony do antykorozyjnego zabezpieczenia konstrukcji stalowych, maszyn i urządzeń, karoserii pojazdów oraz wszelkich powierzchni stalowych pokrytych rdzą. Nie nadaje się do stosowania podwodnego.

Charakterystyka:

Bursztynowa ciecz tworząca z rdzą organiczny związek żelaza. Powstająca czarna powłoka po całkowitym utwardzeniu tworzy kompaktową i trwałą warstwę ochronną pełniącą również funkcję podkładu. Neutralizator rdzy posiada bardzo dobre właściwości penetracji tworząc jednocześnie idealny film, który po całkowitym utwardzeniu wykazuje dobrą kompatybilność z większością dostępnych na rynku systemów powłokowych (przed aplikacją zalecane wykonanie prób zgodności farb nawierzchniowym z utworzoną powłoką) oraz szpachlówkami 1 K i 2K.

Sposób stosowania:

Przed rozpoczęciem prac malarskich wyrób należy dobrze wymieszać i przelać do pojemnika roboczego. Używanych narzędzi nie należy zanurzać bezpośrednio w oryginalnym opakowaniu, ponieważ nawet śladowe ilości rdzy mogą zapoczątkować reakcję w opakowaniu. Nadmiar niewykorzystanego środka nie powinien być przelewany z powrotem do oryginalnego pojemnika. Powierzchnię przeznaczoną do malowania osuszyć, oczyścić z luźno przylegającej rdzy oraz starej łuszczącej się farby. Kurz i tłuszcz należy usunąć szmatką nasączoną acetonem. Sposób nanoszenia - miękki pędzel, wałek, natrysk pneumatyczny lub hydrodynamiczny. Minimalna temperatura powierzchni malowanej nie niższa niż +10°C. Podczas malowania, powłokę należy chronić przed deszczem i rosą, aż do utwardzenia powłoki. Podczas suszenia środek podatny jest na uszkodzenia mechaniczne. W przypadku, gdy temperatura jest niższa niż +20°C proces suszenia może zostać wydłużony. Pełne utwardzenie następuje po około 24 hw temperaturze +20 °C i wilgotności względnej nie niższej niż 60%. W temperaturze +180°C całkowite utwardzenie powierzchni następuje w kilka minut. Dla powierzchni mocno skorodowanych, o wysokiej porowatości zalecane jest nakładanie dwóch warstw o łącznej grubości suchej powłoki wynoszącej min. 40 µm. Drugą warstwę należ nakładać co najmniej po godzinie (jeśli temperatura otoczenia jest niższa niż +20 °C przerwę pomiędzy nakładaniem kolejnych warstw należy zwiększyć co najmniej dwukrotnie). Nakładanie kolejnej powłoki możliwe jest po 6 h, natomiast agresywne powłoki typu nitro należy nakładać po 24 h. Po zakończeniu prac malarskich narzędzia umyć za pomocą wody, a zaschnięte pozostałości preparatu można usunąć za pomocą rozcieńczalnika-acetonu.
UWAGA: Przed przystąpieniem do prowadzenia prac z wyrobem należy zapoznać się z kartą charakterystyki wyrobu. Produkt palny, wymaga bezwzględnego przestrzegania przepisów BHP i P. POŻ podczas stosowania. Nie należy stosować rozcieńczalników oraz środków zawierających silikony.

Warunki podczas prowadzenia prac malarskich:

Wyrób stosować w pomieszczeniach dobrze wentylowanych lub przewietrzanych. Urządzenia elektryczne powinny być w wykonaniu przeciwwybuchowym. Wyrób stosować zgodnie z zasadami bezpieczeństwa ze szczególnym uwzględnieniem przepisów BHP i P. POŻ. zawartych w karcie charakterystyki. Podczas stosowania lakieru nie jeść, nie pić, nie palić, a prace wykonywać z dala od źródła ognia. Prace malarskie prowadzić przy temperaturze otoczenia nie niższej niż +10°C. Optymalna temperatura powietrza podczas prowadzenia prac malarskich wynosi od +20°C.

Składowanie:

Preparat należy przechowywać w pomieszczeniach suchych, dobrze wentylowanych, poza zasięgiem bezpośredniego działania promieni słonecznych, z dala od źródeł iskier i ciepła, w oryginalnych opakowaniach. Zabezpieczyć miejsce przechowywania przed elektrycznością statyczną np.: poprzez uziemienie. Chronić przed przegrzaniem oraz nadmiernym działaniem promieni słonecznych. Miejsce magazynowania powinno być dobrze wentylowane, przeznaczone do magazynowania substancji niebezpiecznych. Wentylacja i instalacja elektryczna w wykonaniu przeciwwybuchowym. Środek przechowywać w zakresie temperatur od +10°C do +50°C, w pomieszczeniach zamkniętych, gwarantujących dostateczną ochronę, z dala od środków spożywczych, pasz, naczyń na żywność, w miejscach niedostępnych dla osób niepowołanych. Nie narażać na długotrwałe działanie niskich temperatur.

Transport:

Preparat LINKOR należy transportować w szczelnie zamkniętych, oryginalnych opakowaniach. Środek podlega przepisom dotyczącym przewozu towarów niebezpiecznych. Klasyfikowany jest jako materiał niebezpieczny i podlega przepisom transportowym wg RID/ADR (numer rozpoznawczy materiału UN 1866, klasa/kod klasyfikacyjny - 3/F1, grupa pakowania III, numer rozpoznawczy zagrożenia 30). Nalepki ostrzegawcze 3.

Warunki gwarancji:

Neutralizator rdzy objęty jest 12 miesięczną gwarancją od daty produkcji. Wymianie podlega preparat, dla którego zostały zachowane warunki pakowania, przechowywania i transportu, a wady uniemożliwiające używania wyrobu zgodnie z jego przeznaczeniem powstały w procesie produkcji wynikają z winy producenta.

Wybrane parametry techniczne:

Wybrane parametry techniczne
Wyrób zgodny z Zakładową Normą firmy CHEMIKA.

 

 

 

CHEMIKA Marek Gajewski jest gwarantem właściwej jakości produktu, pozostaje jednak bez wpływu na sposób i warunki jego stosowania. Informacje zawarte w karcie mają na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania produktu, jednak nie są podstawą do odpowiedzialności prawnej producenta, bo warunki wykonawstwa pozostają poza jego kontrolą. Wszelka ingerencja w skład produktu jest niedopuszczalna i może w znaczny sposób obniżyć jakość produktu. W przypadku połączenia z wyrobami z innych firm producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za powstałe wady i szkody. Przedstawione powyżej informacje podane zostały w dobrej wierze, wg aktualnego stanu naszej wiedzy i doświadczenia praktycznego. CHEMIKA Marek Gajewski zastrzega sobie prawo do zmiany treści w kolejnych edycjach karty technicznej bez wcześniejszego informowania o tym fakcie odbiorców. Producent zastrzega sobie również pełne prawo do modyfikacji swoich produktów w ramach ich rozwoju technologicznego.
Prosimy o weryfikację produktu pod kątem Państwa konkretnych zastosowań.

 

 

 

Do pobrania

Wróć Wróć