Przejdź do treści
Logo

BIOTANDEM/BIOTANDEM MAX Preparat dezynfekcyjny/biobójczy


Charakterystyka:

Preparat biobójczy jest cieczą, nie zawiera alkoholu, jest niepalny, bez zapachu i przyjazny dla środowiska. Oferowany jest w dwóch rodzajach:


• do zastosowań bezpośrednich BioTANDEM Standard;
• do zastosowań profesjonalnych BioTANDEM MAX.


KARTA WYROBU Nr 152/KW/CH-H/20


Jego opary są nieszkodliwe dla człowieka. Preparat BioTANDEM Standard ma postać handlową gotową do użycia, natomiast BioTANDEM MAX wymaga rozcieńczania woda pitną w stosunku objętościowym 1:6,2. Jest to korzystne w przypadku odkażania dużych powierzchni, gdzie ważną rolę odgrywa transport i magazynowanie preparatu. Zawiera dodatek koloidu nanocząstek srebra.

Przeznaczenie:
Preparat przeznaczony jest do higienicznej dezynfekcji a szczególnie do dezynfekcji pomieszczeń: biurowych, mieszkalnych, szpitalnych, szkolnych, sportowych i przemysłowych. Nadaje się do zamgławiania pomieszczeń, ale również chodników, podjazdów, witryn sklepowych i elewacji budynków, skóry, rąk, ubrań, kombinezonów, mebli, tapicerek, wykładzin, dywanów i innych obić materiałowych, narzędzi, sprzętu, pojazdów i maszyn, tkanin przemysłowych, materiałów tekstylnych i ubrań.


Sposób użycia:
Preparat w wersji Standard bezpośrednio nanosić na powierzchnię metodą natrysku lub zanurzenia. Nadaje się do przeprowadzania procesu dezynfekcji przez nanoszenie na powierzchnię za pomocą czystej szmatki, gąbki, mopa lub pędzla. W przypadku nanoszenia metodą zamgławiania używać roztworu preparatu w rozcieńczeniu 1 l preparatu na 9 litrów wody. Narzędzia, małe przedmioty i części urządzeń zanurzyć w roztworze roboczym na okres 1 minuty. Na duże powierzchnie i sprzęt nanieść preparat w takiej ilości, żeby pozostał wilgotny przez okres minimum 5 minut. Powierzchnie mające kontakt z żywnością spłukać po 5 minutach wodą pitną. Nie stosować na urządzenia elektryczne podłączone do zasilania. Preparat w wersji MAX w przypadku zamgławiania rozcieńczać objętościowo 1:72,5.
 

Warunki podczas prowadzenia prac:
BioTANDEM jest produktem bezpiecznym i podczas prowadzenia prac należy stosować się do ogólnych przepisów bhp i ppoż. oraz wytycznych zawartych w karcie charakterystyki. Uwaga! Nie używać ciepłej wody podczas przygotowania roztworów roboczych do dezynfekcji oraz płukania. Nie mieszać z innymi preparatami. Nie stosować na powierzchniach wrażliwych na działanie wody. Myć ręce po zakończeniu pracy. Objawy zatrucia mogą wystąpić nawet po kilku godzinach. Kontrola lekarska co najmniej przez 48 godzin po zdarzeniu. W przypadku objawów zatrucia pokazać opakowanie lub etykietę personelowi medycznemu. Podczas stosowania preparatu unikać wdychania aerozoli, a przypadku narażenia zapewnić dostęp świeżego powietrza, a w razie wystąpienia  dolegliwości lub złego samopoczucia zapewnić pomoc lekarską. Podczas stosowania preparatu unikać zanieczyszczenia oczu i skóry. W przypadku polania się nierozcieńczonym preparatem zdjąć natychmiast zanieczyszczoną odzież i buty, a skórę zmyć obficie bieżącą wodą. Zanieczyszczone oczy płukać z otwartą powieką bieżącą wodą przez kilka minut i zapewnić natychmiastową pomoc lekarską. W przypadku połknięcia wypłukać usta wodą. Natychmiast zapewnić pomoc lekarską.

Transport:
BioTANDEM należy transportować w oryginalnych szczelnych opakowaniach właściwie zabezpieczonych. BioTANDEM Standard nie jest klasyfikowany jako produkt niebezpieczny i nie podlega przepisom wg RID/ADR, natomiast preparat BioTANDEM MAX sklasyfikowany jest jako materiał niebezpieczny i podlega przepisom transportowym wg RID/ADR (numer rozpoznawczy materiału UN 2014, klasa/kod klasyfikacyjny 5,1/OC1, grupa pakowania II, numer rozpoznawczy zagrożenia 58). W czasie transportu należy utrzymywać temperaturę powyżej 0°C. Nie narażać na długotrwałe działanie niskich temperatur. Chronić przed przegrzaniem oraz działaniem promieni słonecznych.

Składowanie:
Preparat należy przechowywać w szczelnie zamkniętych oryginalnych opakowaniach. Składować w pomieszczeniach magazynowych zamkniętych i niedostępnych dla osób niepowołanych. Chronić przed nadmiernym działaniem promieni słonecznych. Nie należy dopuszczać do uszkodzeń mechanicznych opakowań, mogących prowadzić do niekontrolowanego wycieku preparatu. Czas przechowywania określa się jako równy okresowi gwarancji, czyli 6 miesięcy. Temperatura przechowywania wymagana 5°C do 30°C.

Warunki gwarancji:
BioTANDEM objęty jest 6 miesięczną gwarancją producenta. Gwarancja nie obejmuje opakowań, które zostały uszkodzone mechanicznie na wskutek niewłaściwego obchodzenia się z nimi np.: rzucanie, nieostrożny transport. Gwarancja nie obejmuje preparatu zanieczyszczonego chemicznie. Gwarancji nie podlega również preparat, którego wady powstały w wyniku złego sposobu magazynowania wyrobu u odbiorcy. Wymianie podlega preparat, dla którego zostały zachowane warunki pakowania, przechowywania i transportu, a wady uniemożliwiające używania wyrobu zgodnie z jego przeznaczeniem powstały w procesie produkcji i wynikają z winy producenta.

Opakowania:
Preparat dezynfekcyjny dostępny jest w opakowaniach o pojemności, 1l, 5l, 10l lub w innych do uzgodnienia między producentem i odbiorcą. Pojemniki z tworzyw sztucznych.

 

biotandem

Zakładowa norma Nr ZN-2020/CH/116 – BioTANDEM Standard
Pozwolenie nr 2110/TP/2020 z dnia 12.08.2020 r. na obrót produktem biobójczym
BioTANDEM Standard wydane przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych,
Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.


Zakładowa norma Nr ZN-2020/CH/117 – BioTANDEM MAX
Pozwolenie nr 2109/TP/2020 z dnia 13.08.2020 r. na obrót produktem biobójczym
BioTANDEM MAX wydane przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych,
Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

 

 

Wróć Wróć